دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

نمونه سوالات امتحانات پایه نهم دیماه 97

نمونه سوالات امتحانات پایه نهم دیماه 97

نمونه سوالات امتحانات پایه نهم دیماه 96

نمونه سوالات امتحانات پایه نهم دیماه 96

نمونه سوالات عربی پایه نهم

نمونه سوالات عربی پایه نهم

فایل های ضمیمه :

نمونه سوالات عربی پایه نهم

نمونه سوالات عربی پایه نهم

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم 2

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم 2

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم 1

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم

نمونه سوالات پایه نهم97

نمونه سوالات پایه نهم 97

نمونه سوالات پایه نهم 96

نمونه سوالات پایه نهم 96