دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

کادر آموزشی

 

خانم آبکار    دبیر قرآن هفتم

خانم  رجائیان    دبیر قرآن هشتم ونهم و دبیر معارف  هفتم وهشتم

خانم آقانقی دبیر عربی هفتم وهشتم

خانم اقارب پرست دبیر عربی نهم

خانمها : تاجمیر ریاحی و  امینی ادبیات هفتم و صادقی   ادبیات هشتم

خانم  خبوشانی دبیر ادبیات نهم

خانمها: اطمینان  دبیر زبان هفتم وهشتم  و   آقاابراهیمی دبیر زبان نهم

خانم کمالی دبیر ریاضی هفتم وهشتم

خانم دهفان دبیر ریاضی نهم

خانمها :دادخواه   دبیر زیست هفتم و شیمی هفتم وهشتم و عادلی دبیر شیمی نهم و صاحب جمعیان دبیر زیست هشتم ونهم 

خانم جهاندار دبیر فیزیک هفتم  و هشتم و نهم

خانمها : پرورش دبیر هنر هفتم و هشتم و اطمینان دبیر هنر هفتم وهشتم و تاجمیرریاحی دبیر هنر هفتم ونهم 

خانم  جوانی دبیر تفکر وسبک زندگی هفتم وهشتم

خانم ها : نصر اصفهانی و  حسینی وفانی   دبیران تربیت بدنی هفتم و هشتم ونهم

 خانمها : کیانوش دبیر مطالعات اجتماعی هفتم و درویش محمدی دبیر مطالعات اجتماعی هشتم و قاسمی دبیر مطالعات اجتماعی نهم 

 خانمها : فرقانی دبیر معارف نهم  و پناهی دبیر آمادگی دفاعی نهم 

خا نم  میری دبیر کار و فناوری  هفتم وهشتم ونهم