دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

کادر آموزشی

 

اکرم آبکار    دبیر قرآن هفتم

مژگان رجائیان    دبیر قرآن هشتم ونهم و دبیر معارف  هفتم وهشتم

راضیه آقانقی دبیر عربی هفتم وهشتم

فاطمه حمیده اقارب پرست دبیر عربی نهم

مریم تاجمیر ریاحی و مهناز امینی ادبیات هفتم و مریم صادقی   ادبیات هشتم

فاطمه سادات خبوشانی دبیر ادبیات نهم

سعیده اطمینان  دبیر زبان هفتم وهشتم  و مهدیه  آقاابراهیمی دبیر زبان نهم

فاطمه زهرا کمالی دبیر ریاضی هفتم وهشتم

مریم دهفان دبیر ریاضی نهم

مینا دادخواه   دبیر زیست هفتم و شیمی هفتم وهشتم وخانم اعظم عادلی دبیر شیمی نهم وخانم مینا صاحب جمعیان دبیر زیست هشتم ونهم 

خانم جهاندار دبیر فیزیک هفتم  و هشتم و نهم

خانمها مریم پرورش دبیر هنر هفتم و هشتم و  نفیسه اطمینان دبیر هنر هفتم وهشتم و لیلا تاجمیرریاحی دبیر هنر هفتم ونهم 

هاجر جوانی دبیر تفکر وسبک زندگی هفتم وهشتم

خانم ها مریم نصر اصفهانی و هاجر حسینی ومحبوبه پورانی  دبیران تربیت بدنی هفتم و هشتم ونهم

 خانمها نازیلا کیانوش دبیر مطالعات اجتماعی هفتم و مرضیه درویش محمدی دبیر مطالعات اجتماعی هشتم و مرضیه قاسمی دبیر مطالعات اجتماعی نهم 

 خانم سحر فرقانی دبیر معارف نهم  و خانم پناهی دبیر آمادگی دفاعی نهم 

خا نم اکرم میری دبیر کار و فناوری  هفتم وهشتم ونهم