دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

کادر آموزشی

 

خانم آبکار    دبیر قرآن هفتم

خانم  رجائیان    دبیر قرآن  ومهارف هشتم ونهم 

خانم آقانقی دبیر عربی هفتم وهشتم

خانم اقارب پرست دبیر عربی نهم

خانمها :مانی و  کمالی ادبیات هفتم و صادقی   ادبیات هشتم

خانم  خبوشانی دبیر ادبیات نهم

خانمها: اطمینان  دبیر زبان هفتم ،هشتم  و   آذرپور دبیر زبان نهم

خانم کمالی دبیر ریاضی هفتم وهشتم

خانمها : دهفان  وحاتمی دبیر ریاضی نهم

خانمها :دادخواه   دبیر زیست هفتم ، شیمی هشتم و عادلی دبیر شیمی نهم و صاحب جمعیان دبیر زیست هشتم ،نهم ومرادی شیمی هفتم

خانمها: جهاندار دبیر فیزیک هفتم  ، هشتم،نهم ومرادی فیزیک نهم

خانمها :  اطمینان دبیر هنر هفتم وهشتم و تاجمیرریاحی دبیر هنر هفتم ونهم 

خانم  جوانی دبیر تفکر وسبک زندگی هفتم وهشتم

خانم ها : نصر اصفهانی و  حسینی وطغیانی   دبیران تربیت بدنی هفتم ، هشتم ،نهم

 خانمها : کیان وش دبیر مطالعات اجتماعی هفتم و درویش محمدی دبیر مطالعات اجتماعی هشتم و رفیعی دبیر مطالعات هشتم ،نهم و خرمی دبیر مطالعات اجتماعی نهم 

 خانم   پناهی دبیر آمادگی دفاعی نهم 

خا نم  میری دبیر کار و فناوری  هفتم وهشتم ونهم