دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

کادر اداری

 خانم  فولادگر                          مدیریت

خانم کمالی                               معاونت اموزشی

خانم تاجمیر ریاحی                  معاونت آموزشی

 خانم محمودیان                       حسابدار

 خانم  موسوی                          مشاور تحصیلی

خانم رفیعی                              معاون پرورشی

 خانم حیدری                          مربی پرورشی

خانم آقایی                             معاون اجرایی

خانم شاهزیدی                      مربی بهداشت