دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

کادر اداری

 خانم  فولادگر                          مدیریت

خانم کمالی                               معاونت اموزشی

خانم تاجمیر ریاحی                  معاونت آموزشی

 خانم محمودیان                       حسابدار

 خانم  موسوی                          مشاور تحصیلی

خانم رفیعی                              معاون پرورشی

 خانم فروهر                          مربی پرورشی

خانم آقایی                             معاون اجرایی