دبیرستان دخترانه دارالقرآن (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

کادر اداری

سرکار خانم بتول فولادگر                          مدیریت

سرکار خانم فاطمه صغری کمالی                معاونت اموزشی

 سرکار خانم زهرا محمودیان                      حسابدار

سرکار خانم سیده فاطمه موسوی              مشاور تحصیلی

سرکار خانم اعظم رفیعی                           معاون پرورشی

سرکار خانم مریم فروهر                            مربی پرورشی

سرکارخانم زهرا آقایی                              معاون اجرایی

سرکار خانم حدیدی                                 مشاور مذهبی